DR Nyhedsbrev februar 2020

danskeraadgivere.dk

13. Februar 2020

Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede.

1. Formanden har ordet:

Foreningen blev stiftet for at skabe et forum for og en repræsentation af de mange, forskellige rådgivere som dagligt bistår danske virksomheder, især SMV´erne, indenfor bl.a. økonomi, jura, eksport, miljø og ledelse.

OBS: Læs DR pressemeddelelse om Dansk Industris mulige overtagelse af dansk Byggeri her.

I dette nyhedsbrev præsenterer vi igen et medlem. Det er et fast indslag i nyhedsbrevet. Vi skal kunne henvise til og bruge hinandens ekspertise.

Vi afholder årets generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00. Se nedenfor.

Hans-Georg Nielsen

2. Et medlem præsenterer sig:

  Denne gang Niels Præstkjær ApS Silkeborg:

a.Hvad tilbyder du Niels?

Niels Præstkær ApS tilbyder rådgivning inden for byggeri.

Sparring under projekteringsfasen. Hjælp ved kontraktforhandlinger og indgåelse af aftaler. Medvirken til udarbejdelse af tidsplaner. Deltagelse i byggemøder samt evt. udarbejdelse af referater. Tilsyn af byggeriet samt evt. udarbejdelse af tilsynsnotater. Bygningsgennemgang og aflevering. 1 og 5-års gennemgang. Fastlæggelse af grænseflader. Vurdering af det udførte arbejde i forhold til kvalitet, priser og tid samt konflikthåndtering, mediation og mægling.

b. Hvem er din målgruppe?

– Byggebranchen samt private.

c. Hvad er din baggrund?

46 års erfaring i byggebranchen samt certificeret mediator. Heraf 24 år som selvstændig håndværksmester/rådgiver og 11 år som skønsmand, sagkyndig og faglig dommer.

d. Dine fremtidsplaner?

At fastholde og udbygge den brede kundekreds jeg har og arbejde endnu mere med mediation.

e. Hvorfor Danske Rådgivere?

– Jeg håber at DR kan medvirke til at der kommer et fagligt forum for rådgivere hvor der kan være plads til diskussion, sparring og inspiration.

3. Fra IVS til ApS

Bestyrelsesmedlem Carsten Kvist giver gode råd vedr. det desværre nødvendige skifte fra Iværksætterselskab til Anpartsselskab. Læs her.

4. Småkagerne vi alle siger ja til!

Vi kender alle til den lille firkant der ’popper op’, når vi klikker ind på en ny hjemmeside, som beder os om at acceptere sidens såkaldte cookies, og de fleste af os giver vores ”ok” i mangel på viden om, hvad det er, vi siger ja til. Læs om småkagerne her.

5. Generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen har fastlagt datoen for generalforsamlingen til tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00.

 Generalforsamlingen holdes hos SMVdanmark – Det nye Håndværksråd, Islands Brygge 2300, 26, 6 sal. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi forbereder et program, med et interessant oplæg og god plads til en konstruktiv debat om Danske Rådgivers tilbud til medlemmerne.

Hvis du har forslag til generalforsamlingen eller til Danske Rådgiveres fremtidige medlemstilbud må du meget gerne orientere formanden herom på post@danskeraadgivere.dk eller på +45 2048 5063

6. Kontingent 2020

Bestyrelsen vil på årets generalforsamling foreslå, at kontingentet for år 2020 sættes til 1.000 kr. + moms.

7. Færre iværksættere og selvstændige?

 Læs den nye Kraka – Deloitte rapport her

8.  Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

www.danskeraadgivere.dk

Kontakt:

Danske Rådgivere

Glostrup Business Park, Naverland 34,

2600 Glostrup

post@danskeraadgivere.dk

Dansk Byggeri bliver måske en del af Dansk Industri.

– centralisering øger ofte behovet for decentrale løsninger!

De politiske ledelser I Dansk Industri og Dansk Byggeri lægger op til, at medlemmerne i løbet af 2020 skal beslutte, at Dansk Byggeri sammenlægges med Dansk Industri.

Hvis sammenlægningen bliver besluttet ved de planlagte afstemninger, er der er bestemt ikke tale om første gang, at Dansk Industri udvider på bygge- og anlægsområdet. Dansk Industri dækker allerede byggematerialeindustrien, og i de seneste halve snes år har såvel arkitekterne som nogle tekniske rådgivere også været en del af Dansk Industri. Det er det fællesskab – og i øvrigt også fællesskabet med en række store virksomheder i andre brancher, som ikke har så meget til fælles med bygge- og anlægsbranchen – at Dansk Byggeri nu vil ind i.

Jagten på effektivitet og lavt kontingent.

Det er sådan sat forståeligt nok, at Dansk Byggeri vil stå endnu stærkere over for politikere og modparterne på overenskomstområdet, effektivisere og reducere kontingentet, men udfordringerne ved dette bliver mange. For det første skal Dansk Industri favne endnu mere forskellige interesser, og et vigtigt spørgsmål er hvor mange kompromiser byggeriet må acceptere, som betaling for den forventede øgede indflydelse.

Et par kameler skal sluges.

Dansk Byggeri kan komme til at sluge kameler og måske også nogle af de store og der vil også være udfordringer i forhold til de enkelte medlemmer. Det vil der især være overfor de mindre medlems-virksomheder, som kommer ind i en organisation med endnu større forskelle målt såvel på virksomhedsstørrelse som på branche og særinteresser.

Godt nyt for Danske Rådgivere?

Medlemmerne i Danske Rådgivere har som rådgivere for små og mindre virksomheder i bl.a. byggeriet et rigtig godt kendskab til de udfordringer og behov disse virksomheder står over for i dagligdagen. De behov bliver næppe mindre i en fremtid, hvor de små og mindre virksomheder kommer i selskab med de største og mest kendte danske virksomheder.

I Danske Rådgivere satser vi naturligvis på, at den planlagte sammenlægning kan blive til glæde for de små og mindre medlemsvirksomheder og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi glæder os til at en sammenlægning som den planlagte vil kunne betyde et øget behov for vores medlemmer som rådgivere for de mange små og mellemstore virksomheder i byggeriet.

Den 13.02.2020

danskeraadgivere.dk

Kontakt gerne:

Formand Hans-Georg Nielsen +45 2048 5063 eller

Næstformand Niels Nielsen +45 2566 6314

Fra Iværksætterselskab (IVS) til Anpartsselskab (ApS)

Af Carsten Kvist Kvist Revision.

Folketinget har besluttet, at IVS´erne ikke skal have lov til at leve ret meget længere.

Faktisk er det sådan, at allerede til april næste år skal IVS´erne omdannes til ApS´er.

Det kunne lyde som en simpel opgave, hvilket det i princippet også er, men du skal i denne forbindelse blandt andet huske:

  • Det kunne være en god idé hvis du allerede nu overvejede at få denne omdannelse på plads så du ikke pludselig står i en meget presset situation til april 2021.
  • Hvis dit IVS har tilstrækkelig egenkapital, skal du ”bare” have selskabskapitalen op på kr. 40.000.
  • Hvis der ikke er tilstrækkelig egenkapital, skal du indskyde kontanter i selskabet således at kapitaludvidelsen bliver til kr. 40.000 eller ved indskud af værdier.
  • Efter Selskabslovens § 37 skal der udarbejdes en vurderingsberetning og der skal afgive en erklæring om, at selskabets har en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag som på beslutningstidspunktet udgør mindst kr. 40.000.
  • Vurderingsmanden (revisor) skal afgive en erklæring med ”høj grad af sikkerhed”, hvilket vil sige revision.
  • Det betyder, at revisors arbejde så har omfattet ”undersøgelser af omdannelsesbalancen, hvoraf selskabets aktiver og forpligtelser fremgår, herunder om omdannelsesbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og den af selskabet hidtidige anvendte regnskabspraksis, samt om de af ledelsen anvendte regnskabsmæssige skøn, er rimelige. Omdannelsesbalancen er en del af vurderingsberetningen”. 
  • Langt de fleste IVS´ har fravalgt revision, så derfor kan det godt blive lidt af en ekstra opgave for IVS´erne at skulle omdannes til ApS´er og ikke mindst en økonomisk ekstraudgift.
  • Udgifterne til en vurderingsberetning, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, og de arbejder som skal udføres af vurderingsmanden (revisor) vil nok starte ved kr. 6.-7.000 eksklusive moms og stigende afhængig af omfanget af disse arbejder. Endvidere vil der komme omkostninger til ajourføring af selskabets vedtægter i det omfang du ikke selv kan gøre dette. Endelige kommer der et gebyr til Erhvervsstyrelsen.

Opfordringen må være, at du ikke venter for længe med at omdanne dit IVS til ApS herunder er opmærksom på omkostningsniveauet.