Nyhedsbrev 9. december 2019

www.danskeraadgivere.dk

Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede.

Formanden har ordet:

Dette er Danske Rådgiveres første nyhedsbrev, som skal skabe en regelmæssig deling af viden og emner af betydning for medlemmerne i deres daglige virke. Det skal skabe det netværk for medlemmerne, som er en vigtig del af Danske Rådgivere.

Bestyrelsen modtager gerne indlæg og forslag til emner, som en del af nyhedsbrevet. Vi kan ikke garantere, at alle forslag kommer med i næstkommende nyhedsbrev, men alle forslag er velkomne og for medlemmerne er det en god lejlighed til at profilere sig og præge Danske Rådgivere og Danske Rådgiveres holdninger.

Foreningen blev stiftet for at skabe et forum for og en repræsentation af de mange, forskellige rådgivere som dagligt bistår danske virksomheder, især SMV´erne, indenfor bl.a. økonomi, jura, eksport, miljø og ledelse.

I dette første nyhedsbrev præsenterer vi et medlem. Det skal være et fast indslag i nyhedsbrevet, da det er et vigtigt formål med Danske Rådgivere, at vi skal kunne henvise til og bruge hinandens ekspertise. Det fordrer, at vi kender hinanden. Derfor er nyhedsbrevet vigtigt.

Vi modtager gerne kritik og forslag til forbedringer, så vi får et nyhedsbrev, som alle kan have glæde af. Forslag til foreningens virke i øvrigt er også meget velkomne.

Hans-Georg Nielsen

Et medlem præsenterer sig:

 Denne gang Johnny Lauridsen fra AMS – Miljø:

1. Hvad tilbyder du?

Virksomheden AMS-Miljø kan tilbyde alle former for arbejdsmiljø og miljørådgivning indenfor Autobranchen, herunder autobranchens lakeringsværksteder, skibsværft branchen, vindmølle-branchen samt tog og fly værksteder.

– Kemisk risikovurdering indenfor ovennævnte brancher

– ATEX vurdering/apv indenfor alle ovennævnte brancher

– Åndemiddelkontrol til trykluftforsynet åndedrætsværn

2. Hvem er din målgruppe?

– Alle brancher som anført i 1a. Autobranchens lakeringsværksteder er den største gruppe.

3. Hvad er din baggrund?

– 30 års erfaring i arbejdsmiljø og miljø indenfor de brancher som nævnt i 1a, Autoriseret arbejdsmiljørådgiver i 20 år.

– 20 års ansættelse i Bedriftsundhedstjenesten og de sidste 10 år som selvstændig autoriseret rådgiver og 4 år hos Autobranchen Danmarks Miljøafdeling.

4. Dine fremtidsplaner?

 – At kunne servicere og rådgive mine kunder på en sådan måde, at virksomheder tænke forebyggelse af arbejdsmiljø og miljø, så uventede miljø og arbejdsmiljøproblemer mindskes.

5. Hvorfor Danske Rådgivere?

– DR anses at kunne hjælpe min virksomhed til at blive kendt i bredere kredse, og vil kunne være et forum hvor jeg kan diskutere og drage erfaringer fra ligesindede kollegaer.

Danske Rådgivere mener:

a. Erhvervskonto – hvor svært skal det være?

Bestyrelsesmedlem Carsten Kvist tager bøvlet med at etablere en erhvervskonto på kornet. Læs kontogyseren her.

b. Den skrækkelige arveafgift!

I August måned advarede DR – og andre organisationer samt mange virksomheder mod regeringens planer om at forhøje afgiften ved generationsskifte til de gamle 15%. Det er nu sket med enigheden og næste års finanslov. Afgiften er urimelig overfor den enkelte og skadelig for samfundet. Læs DRs holdning her.

c. Bagateller og lange skrivelser fra Skattestyrelsen

Intet er for småt indenfor moms. For år tilbage ville et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen, hvor der blev konstateret nogle få fejl eller uoverensstemmelser, ofte blive afsluttet uden at der blev foretaget regulering. Læs om nutidens bureaukratiske ressourcespild her.

SKATS bogføringsguide kan dog være en god forebyggende hjælp.

3. Generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen har fastlagt datoen for generalforsamlingen til tirsdag den 24. marts 2020 kl. 16.00. Nærmere følger.

Intet er for småt for SKAT

For år tilbage ville et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen, hvor der blev konstateret nogle få fejl eller uoverensstemmelser, ofte blive afsluttet uden at der blev foretaget regulering

Hvis der samlet set var tale om uvæsentlige beløb, blev virksomheden i stedet anmode om, selv at få bragt forholdet i orden – hvilket i langt de fleste tilfælde skete. Der kan være enkelte tilfælde, hvor virksomheden ”glemte” at få det på plads, men det har været undtagelsen der bekræfter reglen.

Men Skattestyrelsen har tilsyneladende afskaffet alt, hvad der hedder fornuftmæssige bagatelgrænser m.v. I stedet bliver der opgjort og rejst krav om tilbagebetaling på grundlag af enhver fejl eller mangel, uanset dens beløbsmæssige konsekvenser, og i mange tilfælde udarbejdes en afgørelse på adskillige sider, som dokumenterer den begåede fejl.

På det seneste er der set flere eksempler, hvor Skattestyrelsen efteropkræver beløb under kr. 5.000, og hvor det ledsages af en afgørelse på adskillige sider. For virksomheden er det irritationsmoment, fordi man ikke kun skal rette et par fejl, men også forholde sig til den afgørelse, som modtages fra Skattestyrelsen og eventuelt have en fortsat dialog herom, hvis afgørelsen har afledte skattemæssige konsekvenser.

Samfundsmæssigt er der nok ikke økonomi og/eller fornuft i, at der bruges så væsentlige ressourcer på ”ingenting” – man kunne også sige, at ”så gør Skattestyrelsen ikke skade andre steder”.

De fleste er nok enige i, at Skattestyrelsens kontrol bør styrkes. Men de flere muskler bør til gengæld bruges med fornuft.

Erhvervskonto – hvor svært skal det være?

Danske Rådgivere mener:

Det at få en bankkonto som nyetableret virksomhed er i dag dels en udfordring men også et tidskrævende arbejde – bestyrelsesmedlem reg. revisor Carsten Kvist fortæller:

Da vores forening i foråret 2019 blev stiftet, skulle vi selvfølgelig også have en bankkonto i et pengeinstitut og her fik vi også lov til at komme gennem ”møllen”.

For det første skulle der indsendes en elektronisk ansøgning om etablering af erhvervskonto, hvilket vil sige et ansøgningsskema på adskillige sider som skulle udfyldes samt besvarelse af en del spørgsmål.

Nu ved jeg godt, at det er det samme ansøgningsskema der skal anvendes uanset om, det er en stor virksomhed eller en lille forening, men alligevel.

Efter at skema var udfyldt og behørigt underskrevet af bestyrelsen samt indsendelse af kopier af pas, sundhedskort m.v. som dokumentations for at bestyrelsesmedlemmerne også var levende personer forventede vi, at sagen nu var afklaret.

Det var den sandelig ikke.

Efter ca. en uge blev jeg telefonisk kontaktet af en medarbejder fra pengeinstituttets ”Welcoming Team” som stillede en lang række spørgsmål – det tog ca. 30 minutter. Spørgsmålene var de samme som der var sket besvarelse af i ansøgningsskemaet som for eksempel om hvor mange transaktioner der var med udlandet, hvor kommer foreningens indtægter fra, hvem vil der være udgifter til og hvem forventer vi skal modtage eventuelle betalinger.

Det virkede som om, at man fra dette ”Welcoming Team” ikke havde sat sig ind i, hvem der var ansøger og hvad er væsentlig i forhold til uvæsentlig.

Nu er foreningen Danske Rådgivere så heldige, at vi kunne få etableret en bankkonto i et pengeinstitut, men så heldig er langt fra alle virksomheder.

Pengeinstitutterne er meget tilbageholdende med at etablere bankkonti for nye virksomheder og pengeinstitutterne siger heller nej-tak end ja-tak.

Der skal ikke meget til for at en virksomhed får nej-tak. Subjektivt betragtet er det som om, at pengeinstitutterne ikke vil etablere nye bankforbindelser på grund af det store arbejde som pengeinstitutterne skal udføre ved et nyt kundeforhold.

Jeg skal medgive, at de undersøgelser der skal gennemføres i henhold til Hvidvaskreglerne er omfattende og jeg forstår godt, at pengeinstitutterne afkræver et beløb på kr. 2.-7.000 hvis der etableres et kundeforhold. Undersøgelserne i henhold til Hvidvaskreglerne har efter min opfattelse nået hysteriske højder.

Nu er pengeinstitutternes tilbageholdenhed ikke af helt ny dato – det er dog kun blevet værre – for allerede den 28. juni 2017 skriver Finas Danmark (Pengeinstitutternes brancheforening) i en henstilling til alle pengeinstitutter, at virksomheder bør tilbydes en ”Basal Erhvervskonto”.

Der var ikke noget påbud – kun en henstilling og pengeinstitutterne var ikke forpligtet at følge henstillingen.

Da der stadig var kritik af pengeinstitutternes manglende lyst til at etablere kundeforhold med virksomheder, har tidligere Erhvervsminister Rasmus Jarlov i et svar til de udfordringer, som nye virksomheder har med at få en ”Basal Erhvervskonto”, at der var en henstilling fra Finans Danmark til pengeinstitutterne om at etablere en ”Basal Erhvervskonto” og ministeren forventer at pengeinstitutterne efterkommer denne henstilling.

Uagtet disse ord fra ministeren er det ikke blevet lettere.

Pengeinstitutterne er gået sammen om, at det skal være samme grundlag – ansøgningsskemaer – som pengeinstitutterne skal anvende, men hvornår det træder i kraft er endnu uvist og om det vil hjælpe med at gøre det lettere at få en konto i et pengeinstitut vil tiden vise.

Regeringen bør tænke sig rigtigt godt om!

 Danske Rådgivere mener:

Et Generationsskifte kræver ikke kun planlægning, men også mange ressourcer.

Regeringen og dens støttepartier lægger i deres ”forståelsespapir” op til målrettede skattestigninger, for eksempel vil man ”tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger”.

Gaveafgiften for den klassiske personkreds, typisk forældre og børn, var hidtil 15 %.

I foråret 2017 blev der af VKL-regeringen indført nye regler, der sikrer, at man kan generationsskifte reelle erhvervsvirksomheder ved blandt andet at give overdrage hele eller dele af virksomheden til en lavere afgift. Med det pågældende lovtiltag blev afgiften nedsat over en årrække, sådan at den 2018 udgjorde 7 %, i 2019 6 % og i 2020 og fremad 5 %.

Selvom ideologiske skillelinier i de senere år er blevet nedtonet til fordel for ”den nødvendige politik” så er spørgsmålet om beskatning af arv og gaver stadigvæk noget som kan få både røde og blå sind i kog.

Et yderst rimeligt krav fra virksomheder til politikere er, at de skal have mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Dette gælder bestemt ikke mindst på skatteområdet, men gælder jo også når der tages stilling til for eksempel uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik.

Det ved alle, også politikerne. Men alligevel er det åbenlyst for alle, at netop dette nødvendige princip ustandseligt trædes under fode.

Danmark er landet med et hav af, ofte personligt ejede, virksomheder som hver dag skaber arbejdspladser og bidrager til samfundets velstand. Derfor skal de hest videreføres til næste generation. Dette både af hensyn til beskæftigelsen og for at undgå spild af knowhow og fysiske aktiver.

Klare, eller i hvert fald afklarede, regler som tillader langsigtet planlægning er en grundforudsætning. Det siger sig selv, at afgiftens størrelse betyder noget for et vellykket generationsskifte og dermed virksomhedernes mulighed for at overleve. Det er næppe afgørende om afgiften er 5 % eller 6 %. Men en tilbageførelse til 15% vil gøre ondt.

Man kan derfor med rimelighed spørge om ikke det beløb som en ideologisk betinget forhøjelse af afgiften vil indbringe, er mindre end det beløb som tabes ved opgivelse af generationsskifter og dermed tab af arbejdspladser mm.

Er dette tilfældet, ja så er ”forståelsespapirets” forslag ganske enkelt til skade for alle. Man bør derfor lade de nuværende regler stå deres prøve og undlade at lade sig gribe af forældet ideologisk tankegods.

Lad os få dette spørgsmål drøftet og afklaret, før de ganske nye regler fra 2017 tages op igen.

I Norge og Sverige er skattesatsen ifølge CBS / Center for Ejerledede Virksomheder i øvrigt et stort 0 ligesom det påpeges, at forskning på området indikerer, at ejer-ledede virksomheder i lande med lempelige arvelove investerer mere og vokser hurtigere end i lande med mere restriktive arvelove, selv om virksomhederne har de samme investeringsmuligheder.

IVS

April 2019: Folketinget har nu vedtaget lovforslaget der afskaffer iværksætter-selskabsformen OG samtidig nedsætter kapitalkravet i ApS til kr. 40.000.

Det ikke længere muligt at etablere et iværksætterselskab (IVS) i Danmark.

Folketinget har ved en 3. behandling vedtaget, at man ikke længere kan stifte et iværk-sætterselskab og samtidig er det vedtaget, at kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) er nedsat fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Eksisterende IVS’er skal omregistreres til et ApS inden 2 år fra vedtagelsen af lovforslaget. Hvis et sådant IVS har en registreret selskabskapital på mindre end kr. 40.000, skal der ske en kapital – forhøjelse op til minimumskravet og den nye kapital skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Det er som udgangspunkt en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes og indsendes en erklæring fra en vurderingsmand (f.eks. fra en revisor) om, at kapitalen er tilstede.

Nævnte erklæring fra en vurderingsmand kan dog undlades, hvis IVS’ ets seneste årsregnskab er blevet revideret og uden nogen forbehold i revisionspåtegningen, samt opfylder det nye kapital – krav på kr. 40.000 (via summen af gl. selskabskapital og de frie reserver i egenkapitalen).

En manglende omregistrering af et IVS til at være et ApS medfører en tvangsopløsning af IVS’et, der vil blive krævet af Erhvervsstyrelsen !

Generalforsamling 2019

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Danske Rådgivere

onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.00 – ca. 19.30

i Håndværkets Hus hos SMVDanmark,

Islands Brygge 26, 2300 København S.

med følgende dagsorden og resultat:

1. Velkomst og valg af dirigent.

    Michael Nørregård valgtes som dirigent

2. Bestyrelsens oplæg og generalforsamlingens godkendelse af samme

A. Navn og logo: Godkendt

B. Vedtægter – drøftelse og godkendelse. Se under “Om os”.

C. etiske retningslinier – drøftelse og godkendelse Se under “Dine fordele”.

3. Fremlæggelse af forslag til budget samt beslutning om fastlæggelse af        medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.

Indmeldelsesgebyr: 0 kr.

Kontingent 2019: 1.000 kr ex. moms.

Kontingent 2020: 1.500 kr. ex moms.

4. Forslag til sekretariatsvaretagelse jf. vedtægternes § 11.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en passende løsning.

5. Valg af bestyrelse i henhold til § 11

Hans-Georg Nielsen valgtes til formand.

Den øvrige bestyrelse:

Niels Nielsen

Anders Fisker 

John Milton

Carsten Kvist Jensen

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11

Steffen Thomsen, General project Services ApS

Torben Haugaard, Haugaard Development

7. Valg af revisor (valgt for 1 år ad gangen)

Michael Nørregård, Stratega I/S.

8. Eventuelt

Formanden redegjorde for bestyrelsens foreløbige planer. 

I forbindelse med generalforsamlingen lagde chefkonsulent Tonny Danielsen (teamleder for konkurrencedygtige SMV´er og digital omstilling) fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses sekretariat op til debat med et foredrag om det nye erhvervsfremmesystem.

Tema: De private konsulenters rolle – og krav til samme – i erhvervsfremmesystemet.

Obs. Vedtægter og etiske regler finder du her på hjemmesiden.

Bliv medlem af Danske Rådgivere her: post@danskeraadgivere.dk