Regeringen bør tænke sig rigtigt godt om!

 Danske Rådgivere mener:

                                                                                                                     11. august 2019

Et Generationsskifte kræver ikke kun planlægning, men også mange ressourcer.

Regeringen og dens støttepartier lægger i deres ”forståelsespapir” op til målrettede skattestigninger, for eksempel vil man ”tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger”.

Gaveafgiften for den klassiske personkreds, typisk forældre og børn, var hidtil 15 %.

I foråret 2017 blev der af VKL-regeringen indført nye regler, der sikrer, at man kan generationsskifte reelle erhvervsvirksomheder ved blandt andet at give overdrage hele eller dele af virksomheden til en lavere afgift. Med det pågældende lovtiltag blev afgiften nedsat over en årrække, sådan at den 2018 udgjorde 7 %, i 2019 6 % og i 2020 og fremad 5 %.

Selvom ideologiske skillelinier i de senere år er blevet nedtonet til fordel for ”den nødvendige politik” så er spørgsmålet om beskatning af arv og gaver stadigvæk noget som kan få både røde og blå sind i kog.

Et yderst rimeligt krav fra virksomheder til politikere er, at de skal have mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Dette gælder bestemt ikke mindst på skatteområdet, men gælder jo også når der tages stilling til for eksempel uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik.

Det ved alle, også politikerne. Men alligevel er det åbenlyst for alle, at netop dette nødvendige princip ustandseligt trædes under fode.

Danmark er landet med et hav af, ofte personligt ejede, virksomheder som hver dag skaber arbejdspladser og bidrager til samfundets velstand. Derfor skal de hest videreføres til næste generation. Dette både af hensyn til beskæftigelsen og for at undgå spild af knowhow og fysiske aktiver.

Klare, eller i hvert fald afklarede, regler som tillader langsigtet planlægning er en grundforudsætning. Det siger sig selv, at afgiftens størrelse betyder noget for et vellykket generationsskifte og dermed virksomhedernes mulighed for at overleve. Det er næppe afgørende om afgiften er 5 % eller 6 %. Men en tilbageførelse til 15% vil gøre ondt.

Man kan derfor med rimelighed spørge om ikke det beløb som en ideologisk betinget forhøjelse af afgiften vil indbringe, er mindre end det beløb som tabes ved opgivelse af generationsskifter og dermed tab af arbejdspladser mm.

Er dette tilfældet, ja så er ”forståelsespapirets” forslag ganske enkelt til skade for alle. Man bør derfor lade de nuværende regler stå deres prøve og undlade at lade sig gribe af forældet ideologisk tankegods.

Lad os få dette spørgsmål drøftet og afklaret, før de ganske nye regler fra 2017 tages op igen.

I Norge og Sverige er skattesatsen ifølge CBS / Center for Ejerledede Virksomheder i øvrigt et stort 0 ligesom det påpeges, at forskning på området indikerer, at ejer-ledede virksomheder i lande med lempelige arvelove investerer mere og vokser hurtigere end i lande med mere restriktive arvelove, selv om virksomhederne har de samme investeringsmuligheder.

IVS

April 2019: Folketinget har nu vedtaget lovforslaget der afskaffer iværksætter-selskabsformen OG samtidig nedsætter kapitalkravet i ApS til kr. 40.000.

Det ikke længere muligt at etablere et iværksætterselskab (IVS) i Danmark.

Folketinget har ved en 3. behandling vedtaget, at man ikke længere kan stifte et iværk-sætterselskab og samtidig er det vedtaget, at kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) er nedsat fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Eksisterende IVS’er skal omregistreres til et ApS inden 2 år fra vedtagelsen af lovforslaget. Hvis et sådant IVS har en registreret selskabskapital på mindre end kr. 40.000, skal der ske en kapital – forhøjelse op til minimumskravet og den nye kapital skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Det er som udgangspunkt en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes og indsendes en erklæring fra en vurderingsmand (f.eks. fra en revisor) om, at kapitalen er tilstede.

Nævnte erklæring fra en vurderingsmand kan dog undlades, hvis IVS’ ets seneste årsregnskab er blevet revideret og uden nogen forbehold i revisionspåtegningen, samt opfylder det nye kapital – krav på kr. 40.000 (via summen af gl. selskabskapital og de frie reserver i egenkapitalen).

En manglende omregistrering af et IVS til at være et ApS medfører en tvangsopløsning af IVS’et, der vil blive krævet af Erhvervsstyrelsen !

Generalforsamling 2019

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Danske Rådgivere

onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.00 – ca. 19.30

i Håndværkets Hus hos SMVDanmark,

Islands Brygge 26, 2300 København S.

med følgende dagsorden og resultat:

1. Velkomst og valg af dirigent.

    Michael Nørregård valgtes som dirigent

2. Bestyrelsens oplæg og generalforsamlingens godkendelse af samme

A. Navn og logo: Godkendt

B. Vedtægter – drøftelse og godkendelse. Se under “Om os”.

C. etiske retningslinier – drøftelse og godkendelse Se under “Dine fordele”.

3. Fremlæggelse af forslag til budget samt beslutning om fastlæggelse af        medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.

Indmeldelsesgebyr: 0 kr.

Kontingent 2019: 1.000 kr ex. moms.

Kontingent 2020: 1.500 kr. ex moms.

4. Forslag til sekretariatsvaretagelse jf. vedtægternes § 11.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en passende løsning.

5. Valg af bestyrelse i henhold til § 11

Hans-Georg Nielsen valgtes til formand.

Den øvrige bestyrelse:

Niels Nielsen

Anders Fisker 

John Milton

Carsten Kvist Jensen

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11

Steffen Thomsen, General project Services ApS

Torben Haugaard, Haugaard Development

7. Valg af revisor (valgt for 1 år ad gangen)

Michael Nørregård, Stratega I/S.

8. Eventuelt

Formanden redegjorde for bestyrelsens foreløbige planer. 

I forbindelse med generalforsamlingen lagde chefkonsulent Tonny Danielsen (teamleder for konkurrencedygtige SMV´er og digital omstilling) fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses sekretariat op til debat med et foredrag om det nye erhvervsfremmesystem.

Tema: De private konsulenters rolle – og krav til samme – i erhvervsfremmesystemet.

Obs. Vedtægter og etiske regler finder du her på hjemmesiden.

Bliv medlem af Danske Rådgivere her: post@danskeraadgivere.dk

Forenklingsudvalget

Rapporten fra forenklingsudvalget:

Regeringen modtog i 2018 en omfattende rapport fra det såkaldte forenklingsudvalg som i juni 2017 blev sat til at udtænke en ny sammenhængende og ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem.

Rapporten medførte, at regeringen nu har etableret ”Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse” bestående af 17 medlemmer med adm. direktør i Falck, Jacob Friis, som formand, som, som det første i 2019 skal søsætte det nye system. De private konsulenter vil ud fra de foreliggende oplysninger få en helt central rolle i det nye system.

Erhvervsfremmebestyrelsens sekretariat er placeret i Silkeborg.

Læs om Strategi for Decentral erhvervsfremme (januar 2019) her.