IVS

April 2019: Folketinget har nu vedtaget lovforslaget der afskaffer iværksætter-selskabsformen OG samtidig nedsætter kapitalkravet i ApS til kr. 40.000.

Det ikke længere muligt at etablere et iværksætterselskab (IVS) i Danmark.

Folketinget har ved en 3. behandling vedtaget, at man ikke længere kan stifte et iværk-sætterselskab og samtidig er det vedtaget, at kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) er nedsat fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Eksisterende IVS’er skal omregistreres til et ApS inden 2 år fra vedtagelsen af lovforslaget. Hvis et sådant IVS har en registreret selskabskapital på mindre end kr. 40.000, skal der ske en kapital – forhøjelse op til minimumskravet og den nye kapital skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Det er som udgangspunkt en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes og indsendes en erklæring fra en vurderingsmand (f.eks. fra en revisor) om, at kapitalen er tilstede.

Nævnte erklæring fra en vurderingsmand kan dog undlades, hvis IVS’ ets seneste årsregnskab er blevet revideret og uden nogen forbehold i revisionspåtegningen, samt opfylder det nye kapital – krav på kr. 40.000 (via summen af gl. selskabskapital og de frie reserver i egenkapitalen).

En manglende omregistrering af et IVS til at være et ApS medfører en tvangsopløsning af IVS’et, der vil blive krævet af Erhvervsstyrelsen !

Generalforsamling 2019

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Danske Rådgivere

onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.00 – ca. 19.30

i Håndværkets Hus hos SMVDanmark,

Islands Brygge 26, 2300 København S.

med følgende dagsorden og resultat:

1. Velkomst og valg af dirigent.

    Michael Nørregård valgtes som dirigent

2. Bestyrelsens oplæg og generalforsamlingens godkendelse af samme

A. Navn og logo: Godkendt

B. Vedtægter – drøftelse og godkendelse. Se under “Om os”.

C. etiske retningslinier – drøftelse og godkendelse Se under “Dine fordele”.

3. Fremlæggelse af forslag til budget samt beslutning om fastlæggelse af        medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.

Indmeldelsesgebyr: 0 kr.

Kontingent 2019: 1.000 kr ex. moms.

Kontingent 2020: 1.500 kr. ex moms.

4. Forslag til sekretariatsvaretagelse jf. vedtægternes § 11.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en passende løsning.

5. Valg af bestyrelse i henhold til § 11

Hans-Georg Nielsen valgtes til formand.

Den øvrige bestyrelse:

Niels Nielsen

Anders Fisker 

John Milton

Carsten Kvist Jensen

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11

Steffen Thomsen, General project Services ApS

Torben Haugaard, Haugaard Development

7. Valg af revisor (valgt for 1 år ad gangen)

Michael Nørregård, Stratega I/S.

8. Eventuelt

Formanden redegjorde for bestyrelsens foreløbige planer. 

I forbindelse med generalforsamlingen lagde chefkonsulent Tonny Danielsen (teamleder for konkurrencedygtige SMV´er og digital omstilling) fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses sekretariat op til debat med et foredrag om det nye erhvervsfremmesystem.

Tema: De private konsulenters rolle – og krav til samme – i erhvervsfremmesystemet.

Obs. Vedtægter og etiske regler finder du her på hjemmesiden.

Bliv medlem af Danske Rådgivere her: post@danskeraadgivere.dk

Forenklingsudvalget

Rapporten fra forenklingsudvalget:

Regeringen modtog i 2018 en omfattende rapport fra det såkaldte forenklingsudvalg som i juni 2017 blev sat til at udtænke en ny sammenhængende og ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem.

Rapporten medførte, at regeringen nu har etableret ”Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse” bestående af 17 medlemmer med adm. direktør i Falck, Jacob Friis, som formand, som, som det første i 2019 skal søsætte det nye system. De private konsulenter vil ud fra de foreliggende oplysninger få en helt central rolle i det nye system.

Erhvervsfremmebestyrelsens sekretariat er placeret i Silkeborg.

Læs om Strategi for Decentral erhvervsfremme (januar 2019) her.